Tỉnh Bắc Kạn từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Nhằm thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn đã đảy mạnh ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Để thực hiện tốt việc này, tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể và từng bước tiến hành những nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Theo đó, tỉnh xác định CNTT được coi là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ tổ quốc; là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để hiện đại hóa nền hành chính là giải pháp thông minh phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hiện đại hóa nền hành chính mà quan tâm việc trang cấp các thiết bị, công cụ hiện đại mới chỉ thỏa mãn điều kiện cần. Điều kiện đủ phải là giải bài toán về nhận thức mà trước tiên là nhận thức, quyết tâm, kiên trì của lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp theo là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Một bộ phận vô cùng quan trọng là người dân và doanh nghiệp cũng cần được tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức để họ có đầy đủ thông tin, được hỗ trợ khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính cung cấp.

Tỉnh Bắc Kạn từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, hội thảo và nhiều hình thức khác để tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích mà xây dựng chính quyền điện tử mang lại, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội. Để cung cấp được các dịch vụ công mức độ 3,4 thì cán bộ, công chức cần được quan tâm đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT; với đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT càng phải đào tạo, đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT, việc thuê dịch vụ CNTT và tăng cường năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông theo hướng: Bảo đảm hạ tầng triển khai chính quyền điện tử các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu. Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, chuyển phát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Xây dựng, quản lý và duy trì khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Để tăng cường ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị cần thiết có quy chế theo dõi, bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các cơ quan, địa phương, đơn vị đạt chuẩn cơ quan điện tử, chính quyền điện tử; gắn chặt với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những khó khăn và cách giải quyết

Tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 886/QĐ-UBND, đánh giá về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, cũng như nhiều lĩnh vực khác, việc triển khai ứng dụng CNTT vào phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Để giải quyết những vấn đề đặt ra, tỉnh chủ trương triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh, cùng với đó là đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, tăng cường hiệu quả sử dụng các phần mềm đặc biệt là ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử, quản lý văn bản, quản lý công việc nhằm phục vụ cho quá trình trao đổi văn bản điện tử.

Bac-kan-tung-buoc-huong-toi-chinh-quyen-dien-tu

Trong kế hoạch 5 năm, tỉnh sẽ cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư cho CNTT hợp lý với quan điểm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thực sự hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình ứng dụng CNTT đồng bộ đến tất cả các cấp, các ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và khả năng khai thác, ứng dụng của người dân với các hệ thống dịch vụ đã triển khai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu gương, quyết tâm ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn; các sở, ban, ngành, các huyện/thành phố cần thật sự chủ động, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý ngân sách, ứng dụng CNTT tại đơn vị, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ tỉnh, trung ương.

Với quyết tâm nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông tỉnh Bắc Kạn (ICT INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện thứ hạng trong thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tin tưởng rằng năm 2016 sẽ tạo ra bước đột phá trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.